Reis/cursusvoorwaarden

Aanmelding en betaling 
• Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier op de website in te vullen en op te sturen. Het
ingestuurde inschrijfformulier is bindend en geldt niet als aanvraag voor meer informatie of een prijsopgave. Na ontvangst stuurt StudyTravel een bevestiging die tevens de factuur is. Het is ook mogelijk je telefonisch aan te melden. Na de telefonische boeking dien je per email accoord te gaan met de (per email toegestuurde) reis/cursusvoorwaarden. Vervolgens stuurt StudyTravel je een bevestiging die tevens de factuur is.Ook een telefonische aanmelding  is bindend.
• Per aangemelde deelnemer dient binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging/factuur 10% van de cursus/verblijfssom, eventueel vermeerderd met de kosten van het gewenste vervoer en/of de kosten van de gewenste reis- en/of annuleringsverzekering, te worden voldaan. Het restant van de reis/cursussom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum te worden voldaan.
• Bij het niet tijdig voldoen van de aanbetaling of het restant kan na aanmaning annulering
volgen zonder restitutie van reeds betaalde gelden, waarbij de annuleringsvoorwaarden
volledig van toepassing zijn.
• Als je je binnen 6 weken voor de vertrekdatum aanmeldt, dien je meteen de gehele reis/cursussom eventueel vermeerderd met de kosten van de gewenste reis- en/of annuleringsverzekering te voldoen.
• Alle kosten die StudyTravel moet maken om haar toekomende gelden te innen, zijn geheel voor rekening van de desbetreffende aanmelder.
Privacy
Voor een goede uitvoering van de geboekte taalreis is het nodig dat StudyTravel over een aantal persoonlijke gegevens beschikt. StudyTravel garandeert dat ze de doorgegeven gegevens zal behandelen volgens de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot bescherming van de privacy. De gegevens van de deelnemer zullen doorgegeven worden aan de partners van StudyTravel alleen voor zover dit nodig is, en met als enige doel de uitvoering van de taalreis zoals die geboekt is. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de deelnemer te contacteren en hem/haar te informeren over de programma’s en diensten aangeboden door StudyTravel. De deelnemer kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing. De deelnemer heeft ook het recht tot inzage en wijziging van zijn gegevens. Overige informatie omtrent het privacybeleid van StudyTravel vind je op onze website (https://www.studytravel.nl/privacybeleid).
Reis/cursussom
• Waar op de internetsite en in deze voorwaarden gesproken wordt over reis/cursus, wordt het totaalpakket van cursus, werk/stage, accommodatie, vervoer en/of andere onderdelen van de geboekte studiereis bedoeld. Onder reis/cursussom wordt dus het totaalbedrag van de door StudyTravel verzorgde/geboekte diensten verstaan.
• De vermelde reis/cursussom is in euro’s en per persoon, gebaseerd op prijzen en geldkoersen
zoals deze gelden op het moment van boeken.Wijzigingen en fouten zijn voorbehouden.
• StudyTravel berekent geen administratiekosten, ook niet bij last minute boekingen. 
• Bij wijzigingen van koersen en/of prijsverhogingen door derden behoudt StudyTravel zich het recht voor tot het wijzigen van de reis/cursussom. Een dergelijke wijziging wordt zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor de vertrekdatum bekend gemaakt. Wanneer de verhoging meer dan 15% van de reis/cursussom bedraagt, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden met aanspraak op restitutie van de betaalde reis/cursussom. Dit kan uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de prijsverhoging.
• Wanneer na het boeken van de reis/cursus de nu geldende BTW-voorschriften wijzigen dan zullen als gevolg daarvan de prijzen die gelden voor de door StudyTravel georganiseerde reizen/cursussen aangepast worden en ontvangt de deelnemer een aangepaste bevestiging/factuur.
• In de vermelde reis/cursussom is uitsluitend inbegrepen wat op de website vermeld staat. 
Annulering door de deelnemer 
Een geboekte reis kan uitsluitend schriftelijk (per post of email) geannuleerd worden. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annuleringsbrief is afgestempeld of de datum die op de email (bij de berichtdetails) is vermeld. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:
- bij annulering tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling, te weten 10% van de reis/cursussom
- bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken voor vertrek 30% van de reis/cursussom
- bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor vertrek 50% van de reis/cursussom
- bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor vertrek 75% van de reis/cursussom
- bij annulering vanaf 1 week voor vertrek 100% van de reis/cursussom
Bovenstaande percentages worden eventueel vermeerderd met de kosten van de annuleringsverzekering.
Voor vlieg- en busreizen kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden.
Wijzigingen 
• Tot 6 weken voor vertrek kun je wijzigingen van de geboekte reis aan StudyTravel doorgeven die voor zover mogelijk zullen worden uitgevoerd, onder voorwaarde dat je de nieuwe reis/cursussom en € 25,- wijzigingskosten voldoet. 
Vanaf 6 weken voor vertrek zijn de wijzigingskosten € 35,- indien het mogelijk is de wijziging door te voeren.
Onder wijziging wordt hier ook begrepen de vervanging van een aangemelde deelnemer. Onder wijziging wordt niet verstaan het veranderen van de reisdata.
• Indien blijkt dat voor een bepaalde reis/cursus onvoldoende belangstelling is en daardoor annulering volgt, word je hiervan uiterlijk 4 weken voor de datum van vertrek op de hoogte gesteld. StudyTravel restitueert onmiddellijk de betaalde reis/cursussom.
• Indien gewichtige omstandigheden, die zich vlak voor of tijdens de reis/cursus voordoen, het vereisen, is StudyTravel gerechtigd voor haar rekening wijzigingen aan te brengen in reisroutes, data en het vervoermiddel onder verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken.
Aansprakelijkheid 
• Je bent zelf aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door ongeoorloofd gedrag.
• StudyTravel sluit als tussenpersoon overeenkomsten voor vervoer, verzekering, cursus, werk/stage, accommodatie en excursies. StudyTravel regelt de boekingen en reserveringen. De uitvoering van ieder onderdeel is voor rekening en risico van achtereenvolgens de vervoerder, de verzekeringsmaatschappij en het taalinstituut. StudyTravel geeft gratis bemiddeling in geval van problemen.
Verplichtingen van de deelnemer 
• Je bent verplicht tot naleving van redelijke aanwijzingen van de reis/cursusleiding ter bevordering van een goede uitvoering van de reis/cursus.
• Als je hinder of overlast oplevert voor anderen, zodanig dat een goede uitvoering van de reis/cursus wordt bemoeilijkt, kan je door de reis/cursusleiding van voortzetting van de reis/cursus worden uitgesloten. Alle kosten die daaruit voortkomen zijn voor eigen rekening en je hebt daarbij geen enkel recht op restitutie van de gehele of gedeeltelijke reis/cursussom.
• In geval van klachten bij verblijf in het buitenland, dien je deze terstond schriftelijk kenbaar te maken aan de buitenlandse partnerorganisatie of aan StudyTravel in Nederland. Ter plaatse zal een oplossing gezocht worden.
Als je terugkomt in Nederland zonder één van bovenstaande procedures gevolgd te hebben, kan StudyTravel de klacht niet inbehandeling nemen.
Reisinformatie en -documenten 
• De benodigde reisinformatie wordt in de regel tussen 14 en 7 dagen voor vertrek toegestuurd. Dit geldt alleen indien de totale reis/cursussom in het bezit is van StudyTravel.
• Je dient er zelf voor te zorgen dat je tijdig alle benodigde reisdocumenten in je bezit hebt. Voor enkele landen is het belangrijk op tijd een visum aan te vragen. StudyTravel kan je hierover op verzoek informeren. Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, geldt de visumplicht vaak voor meer landen. Ook hierbij geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor het tijdig in je bezit hebben an noodzakelijke visa.
• Als je de reis geheel of gedeeltelijk niet kunt maken bij gebrek aan de vereiste documenten, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening. Hierbij kun je geen enkele aanspraak maken op restitutie van de reis/cursussom of een gedeelte daarvan.
Verzekeringen
Een reis- en annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan.
Bij vragen over deze reis/cursusvoorwaarden kun je ons telefonisch bereiken op 024-3888666, per email info@studytravel.nl of via de chat op onze website.

Aanmelding en betaling 

Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier op de website in te vullen en op te sturen. Het ingestuurde inschrijfformulier is bindend en geldt niet als aanvraag voor meer informatie of een prijsopgave. Na ontvangst stuurt StudyTravel een bevestiging die tevens de factuur is. Het is ook mogelijk je telefonisch aan te melden. Na de telefonische boeking dien je per email accoord te gaan met de (per email toegestuurde) reis/cursusvoorwaarden. Vervolgens stuurt StudyTravel je een bevestiging die tevens de factuur is. Ook een telefonische aanmelding is bindend.

Per aangemelde deelnemer dient binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging/factuur 10% van de cursus/verblijfssom (met een minimum van € 200,00), vermeerderd met de verplichte bijdrage SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) van € 5,- per persoon en eventueel vermeerderd met de kosten van het gewenste vervoer en/of de kosten van de gewenste reis- en/of annuleringsverzekering, te worden voldaan. Het restant van de reis/cursussom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum te worden voldaan.

Bij het niet tijdig voldoen van de aanbetaling of het restant kan na aanmaning annulering volgen zonder restitutie van reeds betaalde gelden, waarbij de annuleringsvoorwaarden volledig van toepassing zijn.

Als je je binnen 6 weken voor de vertrekdatum aanmeldt, dien je meteen de gehele reis/cursussom eventueel vermeerderd met de kosten van de gewenste reis- en/of annuleringsverzekering te voldoen.

Alle kosten die StudyTravel moet maken om haar toekomende gelden te innen, zijn geheel voor rekening van de desbetreffende aanmelder.

 

Privacy

Voor een goede uitvoering van de geboekte taalreis is het nodig dat StudyTravel over een aantal persoonlijke gegevens beschikt. StudyTravel garandeert dat ze de doorgegeven gegevens zal behandelen volgens de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot bescherming van de privacy. De gegevens van de deelnemer zullen doorgegeven worden aan de partners van StudyTravel maar alleen voor zover dit nodig is, en met als enige doel de uitvoering van de taalreis zoals die geboekt is. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de deelnemer te contacteren en hem/haar te informeren over de programma’s en diensten aangeboden door StudyTravel. De deelnemer kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing. De deelnemer heeft ook het recht tot inzage en wijziging van zijn gegevens. Overige informatie omtrent het privacybeleid van StudyTravel vind je op onze website (https://www.studytravel.nl/privacybeleid).

 

Reis/cursussom

Waar op de internetsite en in deze voorwaarden gesproken wordt over reis/cursus, wordt het totaalpakket van cursus, werk/stage, accommodatie, vervoer en/of andere onderdelen van de geboekte studiereis bedoeld. Onder reis/cursussom wordt dus het totaalbedrag van de door StudyTravel verzorgde/geboekte diensten verstaan.

De vermelde reis/cursussom is in euro’s en per persoon, gebaseerd op prijzen en geldkoersen zoals deze gelden op het moment van boeken. Wijzigingen en fouten zijn voorbehouden.

StudyTravel berekent geen administratiekosten, ook niet bij last minute boekingen. 

Bij wijzigingen van koersen en/of prijsverhogingen door derden behoudt StudyTravel zich het recht voor tot het wijzigen van de reis/cursussom. Een dergelijke wijziging wordt zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor de vertrekdatum bekend gemaakt. Wanneer de verhoging meer dan 15% van de reis/cursussom bedraagt, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden met aanspraak op restitutie van de betaalde reis/cursussom. Dit kan uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de prijsverhoging.

Wanneer na het boeken van de reis/cursus de nu geldende BTW-voorschriften wijzigen dan zullen als gevolg daarvan de prijzen die gelden voor de door StudyTravel georganiseerde reizen/cursussen aangepast worden en ontvangt de deelnemer een aangepaste bevestiging/factuur.

In de vermelde reis/cursussom is uitsluitend inbegrepen wat op de website vermeld staat. 

 

Annulering door de deelnemer 

Een geboekte reis kan uitsluitend schriftelijk (per post of email) geannuleerd worden. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annuleringsbrief is afgestempeld of de datum die op de email (bij de berichtdetails) is vermeld. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd naast de verplichte bijdrage SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) van € 5,- per persoon:

- bij annulering tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling, te weten 10% van de reis/cursussom

- bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken voor vertrek 30% van de reis/cursussom

- bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor vertrek 50% van de reis/cursussom

- bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor vertrek 75% van de reis/cursussom

- bij annulering vanaf 1 week voor vertrek en no-show 100% van de reis/cursussom

Bij bovenstaande percentages geldt een minimum van € 200,00 annuleringskosten. Bovenstaande percentages worden eventueel vermeerderd met de kosten van de annuleringsverzekering.

Voor vlieg- en busreizen kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden.

 

Wijzigingen 

Tot 6 weken voor vertrek kun je wijzigingen van de geboekte reis aan StudyTravel doorgeven die voor zover mogelijk zullen worden uitgevoerd, onder voorwaarde dat je de nieuwe reis/cursussom en € 25,- wijzigingskosten voldoet. 
Vanaf 6 weken voor vertrek zijn de wijzigingskosten € 35,- indien het mogelijk is de wijziging door te voeren.
Onder wijziging wordt hier ook begrepen de vervanging van een aangemelde deelnemer. Onder wijziging wordt niet verstaan het veranderen van de reisdata.

Indien blijkt dat voor een bepaalde reis/cursus onvoldoende belangstelling is en daardoor annulering volgt, word je hiervan uiterlijk 4 weken voor de datum van vertrek op de hoogte gesteld. StudyTravel restitueert onmiddellijk de betaalde reis/cursussom.

Indien gewichtige omstandigheden, die zich vlak voor of tijdens de reis/cursus voordoen, het vereisen, is StudyTravel gerechtigd voor haar rekening wijzigingen aan te brengen in reisroutes, data en het vervoermiddel onder verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken.

 

Aansprakelijkheid 

Je bent zelf aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door ongeoorloofd gedrag.

StudyTravel sluit als tussenpersoon overeenkomsten voor vervoer, verzekering, cursus, werk/stage, accommodatie en excursies. StudyTravel regelt de boekingen en reserveringen. De uitvoering van ieder onderdeel is voor rekening en risico van achtereenvolgens de vervoerder, de verzekeringsmaatschappij en het taalinstituut. StudyTravel geeft gratis bemiddeling in geval van problemen.

 

Verplichtingen van de deelnemer 

Je bent verplicht tot naleving van redelijke aanwijzingen van de reis/cursusleiding ter bevordering van een goede uitvoering van de reis/cursus.

Als je hinder of overlast oplevert voor anderen, zodanig dat een goede uitvoering van de reis/cursus wordt bemoeilijkt, kan je door de reis/cursusleiding van voortzetting van de reis/cursus worden uitgesloten. Alle kosten die daaruit voortkomen zijn voor eigen rekening en je hebt daarbij geen enkel recht op restitutie van de gehele of gedeeltelijke reis/cursussom.

In geval van klachten bij verblijf in het buitenland, dien je deze terstond schriftelijk kenbaar te maken aan de buitenlandse partnerorganisatie of aan StudyTravel in Nederland. Ter plaatse zal een oplossing gezocht worden.

Als je terugkomt in Nederland zonder één van bovenstaande procedures gevolgd te hebben, kan StudyTravel de klacht niet inbehandeling nemen.

 

Reisinformatie en -documenten 

De benodigde reisinformatie wordt in de regel tussen 14 en 7 dagen voor vertrek toegestuurd. Dit geldt alleen indien de totale reis/cursussom in het bezit is van StudyTravel.

Je dient er zelf voor te zorgen dat je tijdig alle benodigde reisdocumenten in je bezit hebt. Voor enkele landen is het belangrijk op tijd een visum aan te vragen. StudyTravel kan je hierover op verzoek informeren. Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, geldt de visumplicht vaak voor meer landen. Ook hierbij geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor het tijdig in je bezit hebben an noodzakelijke visa.

Als je de reis geheel of gedeeltelijk niet kunt maken bij gebrek aan de vereiste documenten, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening. Hierbij kun je geen enkele aanspraak maken op restitutie van de reis/cursussom of een gedeelte daarvan.

 

Verzekeringen

Een reis- en annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan.

 

Bij vragen over deze reis/cursusvoorwaarden kun je ons telefonisch bereiken op 024-3888666, per email info@studytravel.nl of via de chat op onze website.

laatst bekeken

StudyTravel gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren.

"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"

Marieke, Antibes